​Regulamin etoile Gift Card / KARTY PODARUNKOWEJ

Regulamin etoile Gift Card / KARTY PODARUNKOWEJ

1. Wydawca Karty Podarunkowej.

1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma etoile Anastazja Jaworska z siedzibą w Katowicach, ul. 3-go Maja 24, 40-096 Katowice, NIP: 634 246 76 26, zwana dalej ETOILE.


2. Prawne uregulowania.

2.1. Podstawę prawną stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z etoile GIFT CARD. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej etoile.com.pl.


3. Okres ważności etoile GIFT CARD, zasady nabycia Karty.

3.1. Karta Podarunkowa jest ważna 6 miesięcy od momentu wydania Karty.

3.2. Kartę Podarunkową można nabyć oraz zrealizować wyłącznie  w sklepie online etoile.

3.3.ETOILE nie ponosi odpowiedzialności za karty skradzione, zgubione lub zniszczone.


4. Zasady korzystania z etoile GIFT CARD.

4.1. Z Karty Podarunkowej mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie online pod znakiem firmowym ETOILE.

4.2. Karty Podarunkowe dostępne są w 9 nominałach:

 112 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 162 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 182 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 312 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 362 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 412 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 462 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 512 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 712 zł (w tym wysylka 13 PLN)

4.3. W przypadku zakupu towaru za kwotę wyższą niż wartość Karty Podarunkowej, Klient ma możliwość dopłaty różnicy.

4.4. W przypadku zakupu towaru za kwotę niższą niż wartość Karty Podarunkowej, z etoile GIFT CARD zostanie pobrana tylko należność, reszta pozostanie do wykorzystania w innym terminie.

4.5. Informację o stanie konta Karty oraz terminie ważności karty można uzyskać w dowolnym momencie pisząc maila na adres info@etoile.com.pl

4.6. Karta nie jest kartą płatniczą, nie może być wymieniana na gotówkę lub zwracana.

4.7. Z etoile GIFT CARD nie jest wydawana reszta a niewykorzystane w terminie środki przepadają.


5. Zwrot towaru, reklamacja.

5.1. Towar zakupiony przy użyciu Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi a jedynie wymianie na inny dostępny towar w tej samej cenie lub w cenie wyższej (za dopłatą) – pod warunkiem, że nie był użytkowany.


6. Pozostałe.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników klientów poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach lub na stronie bigstar.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

6.2. Regulamin obowiązuje od dnia 18.11.2016 r. do odwołania.

6.3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

6.4. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu cywilnego.

6.5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących.

Zapisz się na newsletter